Cuprinscoord. Gh.Gh. Ionescu
The Membership in the Elitist Society of Management from Romania
ISBN 978-606-616-078-0
Sibiu, 2013
29x27
cm
650 pag.

      La sfârşitul lunii mai 2006, cu ocazia susţinerii unei teze de doctorat la Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea de Vest din Timişoara, s-au întâlnit prof.univ.dr. Gh.Gh. Ionescu (conducătorul ştiinţific al tezei) şi prof. Ovidiu Nicolescu (membru în comisia de susţinere publică a tezei), întâlnirea aceasta a condus la o discuţie amplă şi de conţinut cu privire la o problemă pe care o clamau mulţi profesori, conducători de doctorat în domeniul „Managementului”, respectiv lipsa unui forum ştiinţific în care să se dezbată aspecte teoretice şi practice ale managementului românesc, precum şi realizarea unui schimb bogat de idei, concepţii şi iniţiative care să contribuie la dezvoltarea şi promovarea managementului şi a şcolii de management din România. Se simţea în mod dramatic lipsa unei structuri organizatorice de prestigiu capabilă să identifice şi să definească dimensiunile şi rolul unei şcoli de management existentă în România.
      În final cei doi profesori au ajuns la concluzia că trebuie să se iniţieze (inventeze) o asemenea structură organizatorică şi de aici împreună au început acţiunile necesare realizării acestui proiect.
      A urmat o perioadă de un an în care au fost informaţi şi consultaţi în special conducătorii de doctorat în domeniul fundamental „Ştiinţe Economice”, domeniul de excelenţă „Management”, din toate centrele universitare, privind necesitatea şi importanţa realizării proiectului iniţiat de cei doi profesori. De remarcat faptul că proiectul s-a bucurat de o aprobare unanimă şi un entuziasm molipsitor, venind deopotrivă atât aprecieri laudative cât şi foarte multe sugestii şi propuneri constructive.
     A existat un astfel de proiect încă din 1970 pe vremea ministrului învăţământului, de atunci, academicianul Mircea Maliţa, când s-a înfiinţat „Comisia de Management” a Ministerului Învăţământului, fiind printre primele calificări oficiale cu privire la noţiunea şi conceptul de „Management” (până în 1989 s-a folosit aproape exclusiv noţiunea de „conducere”). Din schema organizatorică a acestei comisii, se observă ţintele şi rolul acesteia, respectiv: un sistem de învăţământ de management; elaborarea de cursuri, culegeri de probleme, (studii de caz); conferinţe şi seminarii de promovare a cunoştinţelor de management prin publicaţii şi evenimente ştiinţifice; utilizarea cunoştinţelor de management în modernizarea învăţământului superior românesc. De asemenea este de remarcat şi alte trei aspecte importante: primul, comisia este formată din economişti şi ingineri aproape în proporţii egale, al doilea aspect, în comisie întâlnim personalităţi care au contribuit la dezvoltarea şi promovarea managementului în România precum: prof.univ.dr.doc. D. Rusu, prof.univ.dr. C. Bărbulescu, prof.dr.ing. A. Simionescu, prof.univ.dr. I. Haiduc, conf.univ.dr. M. Rafiroiu, conf.univ.dr.ing. T. Homoş, ş.a., lângă aceştia aflându-se o mulţime de tineri entuziaşti şi preocupaţi de importanţa şi studiul managementului, al treilea aspect se refereră la faptul că această Comisie de Management avea 6 filiale, corespunzător celor cinci centre universitare principale, Bucureşti (cu două filiale, pe de o parte Institutele tehnice şi pe de altă parte ASE), Timişoara, Cluj Napoca, Iaşi şi Galaţi.
      Considerăm că această comisie înfiinţată de academicianul Mircea Maliţa reprezintă prima încercare formală de a da coerenţă mişcării pentru o şcoală de management în România în regimul comunist.
      Totodată trebuie să arătăm totuşi că încă de la sfârşitul anilor 1960 a început să apară mult mai pregnant interesul pentru managementul ştiinţific, astfel ne amintim că pentru prima dată la sfârşitul deceniului al şaptelea am avut posibilitatea oarecum oficial să facem cunoştinţă cu lucrarea lui Henry Fayol „Administration industrielle et generale”, ediţie nouă apărută în Franţa şi ajunsă la noi prin achiziţionarea de către unele biblioteci universitare. Legat de F.W. Taylor şi alţi reprezentanţi ai şcolii americane de management aflasem ceva mai mult din cursurile de Economie politică şi Istoria doctrinelor economice precum şi din literatura sovietică tradusă la noi. Ca student, prof. Univ. dr. Gh.Gh. Ionescu de acum, a fost uimit să afle la cursul de Economie politică a capitalismului în anul 1962 că în SUA a apărut o nouă teorie economică considerată retrogradă teoria managementului şi de asemenea s-a creat o societate americană caracterizată ca nedreaptă Societatea managerială cu o mult mai mare forţă de exploatare a clasei muncitoare.
      Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc între luna mai 2006 şi luna mai 2007, în data de 22 iunie 2007 se convoacă pentru prima dată adunarea generală a Societăţii Academice de Management din România pentru constituirea acesteia, în sala senatului Universităţii de Vest din Timişoara, gazdă fiind rectorul de atunci prof.univ.dr. Ioan Mihai. (din documente reiese că: „Societatea a fost înfiinţată şi funcţionează în temeiul O.G. nr. 26/2000,cu privire la asociaţii şi fundaţii, a celorlalte acte normative în materie şi al Statutului, şi primeşte denumirea în baza dovezii nr. 52670 din 21.05.2007, eliberată de către Ministrul Justiţiei, Direcţia pentru servicii juridice conexe.”