CuprinsMelania Boțocan
Muzica – lumina tainică a sufletului
ISBN 978-606-616-411-5
Sibiu, 2021
16,5x23,5
cm
420 pag.

   Combinând măiestrit sunetele, arta muzicală surprinde, cu limbajul ei cel mai apropiat de Divinitate, infinite aspecte ale cugetării şi simţirii umane, plăsmuind sonor un univers mirific cu originale forme artistice.
   Ne inundă un noian de raze luminoase din capodoperele tuturor artelor. Dăruiţi cu devoţiune şi stăruinţă muncii artistice, autorii lor le-au dăltuit pen­tru eternitate. Unii s-au pierdut în anonimat, peste alţii s-a aşternut colbul ui­tării, rămânând peste veacuri doar bijuteriile lor artistice. Adesea, omenirea are norocul să le cunoască numele, mulţi dintre ei străjuind spiritualitatea ca nişte inegalabile piscuri luminoase.
   În volum răsfoim profilul artistic al mediului în care s-au format şi ostenit marii muzicieni, dar şi influenţele suferite de la înaintaşi şi contemporani ce explică urzeala lor stilistică. Şi mijloacele de exprimare din epoca în care a vieţuit fiecare îşi pun amprenta asupra gândirii creatoare, fireşte în conexiune cu universul spiritual și cu alţi factori, mai ales cu tradiţia locală. Iar stadiul civilizaţiei umane dintr-o anumită perioadă istorică oglindeşte cu claritate şi rolul muzicii în viaţa publică şi privată.
   Galeria marilor compozitori o prezentăm prin succesiunea marilor epoci stilistice, evocând etapele lor de formare cu trăsăturile specifice. Personalitatea lor o putem descifra din itinerariul vieții, din noianul operelor şi din scrierile lor. Şi după ce au trecut în lumea de dincolo, spre tărâmul infinit, ne putem bucura de prezenţa lor nevăzută, dar harismatică, prin tainicele lor mărturisiri sonore. Acum ele nu se mai circumscriu unui timp şi spaţiu trecător şi limitat, ci se revărsa plenar oricărui doritor din toate locurile. Îl cuprind pe cel deschis universului muzical, fie că este vorba de omul simplu sau de un erudit, şi indiferent cu ce limbaj este transmis mesajul artistic.
   Popasul în lumea muzicii parcurge dezvoltarea artei sonore de la primele mlădiţe apărute în societatea antică, subliniind momentele de mari răspântii stilistice ce au trasat de-a lungul anilor noi drumuri în dezvoltarea artistică până la apogeul romantismului. Se amintesc şi aspectele caracteristice fiecărei mari epoci muzicale, cu structurile şi limbajul lor specific.
   Ori de câte ori ascultăm lucrările muzicale, ele ne impresionează, ne luminează și ne deschid larg hotarul fiinţei spre tărâmuri necunoscute şi nebănuite. Parafrazând spusa Fericitului Augustin: „morţii nu sunt morţi ci invizibili şi ne privesc cu ochii lor de lumină în ochii noştri, uneori, plini de tristeţe”, credem că sufletele celor ajunși în tărâmul nemărginit ne urmăresc cu duioşie atunci când le ascultăm cu pioşenie operele înscrise în patrimoniul culturii universale şi când ne inundă cu lumina lor nepieritoare.

Prof.univ.dr. Melania Boțocan